എം. ഗോവിന്ദന്‍റെ ഇടശ്ശേരി നിനവില്‍ വരുമ്പോള്‍ എന്ന കവിതയ്ക്കു വേണ്ടി ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി വരച്ച രേഖകള്‍
 
NEXT }

continued in page 2

click here for printable version in pdf


home the poet essays by edasseri essays on edasseri books
picture gallery edasseri awards drama poem recital links outside