'ചുറ്റിലും പരിണാമിയായിടും പ്രകൃതിയില്‍ മറ്റൊരു ലോകം തന്നേ മനഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാലും
ഇത്രയുമൊരേ വണ്ടിയിലഭിമുഖം
വര്‍ത്തിക്കയല്ലൊ ഭദ്രേ നമ്മുടെ സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍!'
                                                           (അശോകമഞ്ജരി)

E.Satish Narayanan E.Harikumar E.Girija
Radhakrishnan
Prasanna
Unnikrishnan
E.Madhavan Dr.E.Divakaran E.AsokaKumar E.Usha
Raghupathi

E. Unnikrishnan


home essays by edasseri photo gallery plays of edasseri stories of edasseri poem recital